Ukrepi PRP

NAZIV AKTIVNOSTI:


NAKUP OPREME V STEKLENJAKU

 

Podjetje je bilo uspešno na Javnem razpisu Programa razvoja podeželja na podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja.

 

POVZETEK

V podjetju se prepleta sezonskost proizvodnje na eni in stalnost ponudbe na drugi strani. Pri različnih vrstah sadik okrasnega cvetja je čas proizvodnje sadik zelo različen. Pri pridelavi sadik zelenjadnic pa poteka od sredine januarja in do konca junija, ko proizvedejo 80 % letne proizvodnje. Proizvodnja se zaključi konec septembra. Zaradi prepletanja razvojnih faz različnih vrst sadik se srečujejo z vedno večjimi težavami pri zagotavljanju zadostnih proizvodnih kapacitet. Za zagotavljanje stalne in konkurenčne ponudbe pa je potrebno zagotoviti stalno prisotnost na trgu z zadostnimi količinami in zahtevano visoko kakovostjo.

Prodaja na obstoječem trgu iz leta v leto narašča. To nakazuje trend tudi v prihodnje. Zato se mora podjetje prilagoditi povečanju povpraševanja na obstoječem trgu z večanjem svojih kapacitet, kar predstavlja edino ozko grlo v proizvodnji.

Podjetje želi širiti svojo prodajo širiti, kar pa je brez dodatnih proizvodnih kapacitet nemogoče. Tako je odločitev za nov steklenjak in nakup pripadajoče opreme  obenem odločitev pa nadaljnje širjenje obsega proizvodnje in s tem posledično rasti podjetja.

Investicija predvideva nakup opreme v novozgrajen steklenjak na lokaciji Sveti Jurij ob Ščavnici, parc. št.1128/2 k.o. Jamna.

Tlorisna velikost objekta je 36,90x48m.Skupna tlorisna velikost steklenjaka je 1.771,20m.

Del naložbe predstavlja tudi nakup specialne opreme ter kmetijske mehanizacije za potrebne dejavnosti v podjetju.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Vrtnarstvo IRIS Ana Božič s.p. je družinski proizvodni obrat, ki se ukvarja z dejavnostjo pridelave okrasnih rastlin  in pridelavo sadik za potrebe za potrebe vrtičkarskega trga. Njihovi skromni začetki segajo v leto 1994, ko so postavili prvi rastlinjak.  V začetku so bili osredotočeni zgolj na okrasne rastline, kasneje so v svoj proizvodni segment vključili še pridelavo sadik zelenjadnic.  Z leti je podjetje raslo, se razvijalo, povečevalo obseg zaščitenih površin, sproti pa je uvajalo tudi nove tehnologije. Pomemben preskok za podjetje pomeni novogradnja rastlinjaka v letu 2011, saj so jim povečane površine omogočile bistveno konkurenčnejši položaj na trgu.  Danes ima podjetje  okrog 18.000 kvadratnih metrov površine, od tega 3701 m2 pokritih v obliki steklenjakov in plastenjakov, v katerih letno pridelajo okrog 600.935 sadik.

 

Poslanstvo podjetja Vrtnarstvo IRIS Ana Božič s.p. temelji na inovativnosti, napredku, sproščenem odnosu med zaposlenimi in do kupcev. Vsem svojim kupcem, dobaviteljem in drugim udeležencem so že dokazali, da so verodostojen poslovni partner, vreden zaupanja in vedno pripravljeni pomagati z nasveti in tudi finančno (sponzorstvo, donatorstvo).

 

Podjetje Vrtnarstvo IRIS Ana Božič s.p.  želi ohraniti tržno pozicijo enega najpomembnejših pridelovalcev okrasnih rastlin v Prlekiji in širše v Pomurju, obenem pa želijo prodreti tudi na tuje trge. Želijo biti splošno prepoznavni, znani po zelo dobri kvaliteti, pestri ponudbi in dobrih poslovnih odnosih. Svojim kupcem ne ponujajo samo končnih proizvodov,  temveč tudi kvalitetne informacije in nasvete.

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

Cilji investicije:

 • povečanje proizvodnih kapacitet za večjo proizvodnjo,
 • zmanjševanje stroškov proizvodnje
 • povečanje prihodkov od prodaje,
 • uvedba novih tehnologij
 • Povečanje prodaje na tujih trgih
 • Razširitev prodajne palete ter uvajanje tehnoloških izboljšav

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Podjetje na podlagi izveden naložbe in realiziranih ciljev doseglo  naslednje rezultate:

 • povečana rast prodaje,
 • povečana proizvodnja sadik in okrasnega cvetja,
 • povečan tržni delež v lokalnem območju in tudi širše
 • povečana prodaja na tujih trgih, predvsem Avstrija
 • razširjena prodajna paleta sadik zelenjadnic in začimbnic,
 • racionaliziran proizvodni proces – manjše izgube pri pakiranju, manipulaciji, krajši proizvodni časi, manjša poraba energije,
 • znižani stroški obratovanja in  vzdrževanja,
 • uvedene tehnološke izboljšave.

Več informacij o programu razvoja podeželja: 

DOSTAVA NA DOM

SVETOVANJE

VEDNO SVEŽE SADIKE

TELEFON 031 838 603

X